Начало / За агенцията / Постановление на МС

Постановление на Министерски съвет № 232 от 28 септември 2009 г.

28 септември 2009


за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

В сила от 10.10.2009 г.
Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г
.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Закрива Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Чл. 2. (1) Създава Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".

(2) Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 3. (1) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, свързани с подпомагането на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на политиката в съобщенията, информационните технологии и информационното общество, преминават към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Извън случаите по ал. 1, дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения преминават към Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" в рамките на предвидените за последната функции в устройствения правилник по чл. 6.

Чл. 4. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекциите "Политика в съобщенията", "Информационно общество и информационни технологии", "Иновации и управление на проекти" на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и на работниците и на служителите на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, които обслужват функции във връзка с осъществяването на политиката в съобщенията, информационното общество и информационните технологии, преминават към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията структура и числен състав.

(2) Служебните и трудовите правоотношения на работниците и служителите на закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, които не са посочени в ал. 1, преминават в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" структура и числен състав.

Чл. 5. Приема Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 6. Приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени по съответните бюджети.

Чл. 8. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са:

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация";

2. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав";

3. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

4. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация";

5. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";

6. Авиоотряд 28;

7. Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи";

8. Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III";

9. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив.

(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 2 е посочена в приложението.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 84 от 2000 г., бр. 7, 59, 61 и 87 от 2001 г., бр. 2, 36 и 71 от 2002 г., бр. 13, 15 и 82 от 2003 г., бр. 53 и 110 от 2004 г., бр. 31, 55, 73, 96 и 105 от 2005 г., бр. 2, 43 и 93 от 2006 г. и бр. 68 и 78 от 2008 г.) чл. 7 се отменя.

§ 2. Отменят се:

1. Устройственият правилник на Министерството на транспорта, приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 39 и 100 от 2000 г., бр. 17, 61 и 87 от 2001 г., бр. 71 от 2002 г., бр. 15 и 82 от 2003 г., бр. 53, 80 и 110 от 2004 г., бр. 31, 78, 90 и 96 от 2005 г., бр. 43 и 93 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г. и бр. 68, 78 и 79 от 2008 г.).

2. Устройственият правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, приет с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 2, 48, 71 и 98 от 2006 г. и бр. 53 и 57 от 2008 г.).

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията във връзка с Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.).

§ 4. Постановлението влиза в сила 7 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 8, ал. 2

Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

328

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

160

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

620

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

55

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

98

Авиоотряд 28

82

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

648

Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III"

348

в т ч. Експертно-консултативно отделение - Горна Оряховица

30

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

176