Агенция ЕСМИС стартира изграждането на оптична инфраструктура по проекта за бърз интернет в България

19 февруари 2014

sign_optica.jpgПървите договори по проекта за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България подписа Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) с консорциумите „Броудбанд България“ и Консорциум „ССВ-ТСВ 2015“, по обществена поръчка с предмет на дейност: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.

 Консорциум „Броудбанд България“, в който влизат „Телелинк“ ЕАД и  „Мармет“ ООД, ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Северна България, за нуждите на ИА ЕСМИС, която е бенефициент по проекта. Общата стойност на поръчката е 11 815 683 лв., без ДДС.

Консорциум “ССВ-ТСВ 2015”, в който водещ партньор е ДП „Съобщително строителство и възстановяване“, ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Южна България. Стойността на поръчката е 10 672 352 лв., без ДДС. Гаранционните срокове и по двата договора са 10 години, за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, 8 години за оптичната кабелна мрежа и съоръжения към тях и 5 години за доставеното и монтирано оборудване.

 Оптичните кабелни трасета в Южна и Северна България трябва да са готови до 24.09.2014 г. След това Изпълнителна агенция ЕСМИС ще организира търг за избор на оператор на мрежата, който да поддържа и администрира готовата оптична кабелна инфраструктура. Условията за избор на оператор са определени от Европейската комисия и включват изискването изградената инфраструктура да се използва както от държавни институции, така и от частни компании, които да имат равен достъп до нея. Договорът за администрирането и поддръжката й ще бъде за период от 13 години.

 На подписването присъстваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров, Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС и ръководител на проекта, и Евелина Стоянова, държавен експерт в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие.

Проектът "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура", се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

София, 19 февруари 2014

За повече информация:
Екатерина Попова

Пресцентър на ИА ЕСМИС
epopova@esmis.government.bg

тел.949 22 54; 0885 698 680

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE