Отчет за изпълнение на целите на ИА ЕСМИС

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

06 февруари 2013

Отчет за изпълнение целите на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за 2012 г..pdf (187,05...

Отчет за изпълнение целите на Изпълнителна Агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за 2010 г.

За всяка цел са описани съответните Дейности, Резултати, Индикатори за изпълнение и Индикатори за самооценка.
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE