Цели на ИА ЕСМИС

Цели на Изпълнителна aгенция " Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за 2011 г.

30 декември 2010

Утвърдени оперативни цели на ИА "ЕСМИС" за 2011 г. - представена е връзката със стратегическите цели на Агенцията и съответните дейности, срокове, очаквани резултати и индикатори за изпълнение.
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE