Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит

15 октомври 2015

Звеното за вътрешен одит е създадено с ПМС № 124 от 02.06.2006 г. /в сила от 01.05.2006 г./ за промяна на Устройствения правилник на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/. Целта на настоящите вътрешни правила е да...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE