Експертна работна група

Съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), Междуведомствен съвет по пространствени данни (МСПД) може да създава експертни групи и комисии.

Чл. 24. (3) За изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи.

Със Заповед № РД–08–431/14.08.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е актуализиран състава на МСПД и е определена експертна, постоянно действаща между заседанията на Междуведомствения съвет за пространствени данни, работна група.

Zapoved_MSPD_14_08_2015

Със Заповед № РД - 08-562/02.11.2015 г. е допълнен състава на Експертната работна група.

Zapoved_MSPD_02_11_2015

Решения на ЕРГ  26.08.2015 г.

Решения на ЕРГ_16.09.2015 г.

Решения на ЕРГ  24.11.2015 г.

Решения на ЕРГ_17_03_2016_г.

  • Портал INSPIRE