Междуведомствен съвет по пространствени данни

Съгласно чл. 19 от Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява националната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация, изготвя и внася за приемане от Министерския съвет стратегии и програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация и координира изпълнението на приетите програми и прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързано с пространствените данни. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е органът за контакт и координираща структура по отношение на Директива 2007/2/ЕО за България.

През 2010 г., на основание чл. 23, т. 2 от ЗДПД е създаден Междуведомствен съвет по пространствени данни (МСПД),  като помощен консултативен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Членовете на Междуведомствения съвет са актуализирани със заповед № РД–08–431/14.08.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Закон за достъп до пространствени данни

Чл. 24. (1) Междуведомственият съвет по чл. 23 се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни.

(2) Председател на Междуведомствения съвет е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица.

(3) За изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи.

(4) Междуведомственият съвет:

1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация;

2. прави предложения относно дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 във връзка с осигуряването на достъп до пространствени данни и услуги за тях.

3. координира участието на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, потребителите и доставчиците на услуги с добавена стойност при:

а) определянето на съответните масиви от пространствени данни;

б) определянето на потребителските нужди;

в) предоставянето на информация за съществуващи практики, и

г) събирането и обобщаването на информация, необходима за изготвянето на докладите по чл. 20, ал. 2 - 4;

4. одобрява функционалностите и стандартите, на които следва да отговаря Националният портал за пространствени данни на всички етапи при създаването, управлението, поддържането и развитието му.

(5) Министерският съвет приема правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по предложение на неговия председател.

(6) Административното обслужване на Междуведомствения съвет се извършва от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ЗАПОВЕДИ ЗА СЪСТАВА НА МСПД

Zapoved_MSPD_14_08_2015

Zapoved_MSPD_02_11_2015

ЗАСЕДАНИЯ на Междуведомствения съвет

 http://www.saveti.government.bg/web/cc_1504/1

  • Портал INSPIRE