OП - архив до 30.09.2014

Доставка на софтуерни лицензи, настолни и преносими компютри, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 16 бр. софтуерни лицензи, Обособена позиция № 2 – Доставка на 20 бр. настолни компютърни конфигурации с монитори, Обособена позиция № 3 – Доставка на 85 бр. преносими компютри (лаптопи)

13 август 2014

НОМЕР: 01118-2014-0011 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: " Доставка на софтуерни лицензи, настолни и преносими компютри, обособени в...

Проектиране и ремонт на работни и технически помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6. Възстановяване и усилване на стоманобетонни колони в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №6

21 юли 2014

НОМЕР: 01118-2014-0009 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: Проектиране и ремонт на работни и технически помещения в сградата на ИА...

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана на централно управление на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Охрана на обекти на ИА ЕСМИС на територията на Р. България

30 юни 2014

НОМЕР: 01118-2014-0008 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни...

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

30 юни 2014

НОМЕР: 01118-2014-0007 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен...

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на комуникационно оборудване” по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

08 април 2014

НОМЕР: 01118-2014-0006 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на комуникационно оборудване” по проект „Развитие на...

“Дейности по информация и публичност по проект „Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

19 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0005 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “Дейности по информация и публичност по проект „Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция...

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

10 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0004 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “...

Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

05 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0002 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001...

Дейности за информация и публичност по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

05 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0003 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Дейности за информация и публичност по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством...

„Информация и публичност по проект „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

14 февруари 2014

НОМЕР: 01118-2014-0001 КРАЕН СРОК: 14.03.2014Г *ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с предмет Информация и публичност по...

Информация и публичност по проект „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

07 ноември 2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с предмет: „Информация и публичност по проект „Компетентна и ефективна администрация в...

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ по проект „Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите”.

04 ноември 2013

РЕШЕНИЕ.pdf (2,39 MB) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf (12,32 MB) Документация за участие.doc (693 KB) РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА.pdf (2,95 MB) Писмо за отваряне на ценови оферти.pdf (622,74) РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ...

Доставка на горива за МПС /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти на доставчика /бензиностанции

22 октомври 2013

НОМЕР: 01118-2013-0012 ПРОЦЕДУРА: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc (44,5 KB) Информация за сключен договор.pdf (1,6 MB)...
   123 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE