Обществено обсъждане Абонамент за RSS

Проект на решение за приватизация на имот – частна държавна собственост, представляващ Почивен дом „Калиакра” в курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена" – Варна и мотивите към него

26 ноември 2012

МОТИВИ: Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за...

Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и мотивите към него

29 октомври 2012

МОТИВИ: С Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет от 23.02.2011 г. е приет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация. С постановление...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г

Начална дата: 09 октомври 2012

МОТИВИ: Последните изменения и допълнения на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) налагат на основание § 84, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (Обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

Начална дата: 08 октомври 2012

С Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет от 23.02.2011 г. е приет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация. С постановление № 196 на...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE