Контакти

Изпълнителен директор Красимир Симонски 949 2115 ksimonski@esmis.
government.bg
Заместник изпълнителен директор Атанас Темелков 949 2109 atemelkov@esmis.
government.bg
Главен секретар 
Владимир Кабаков 949 2109 vkabakov@esmis.
government.bg
Служител по сигурността
на информацията
Алексей Славеев 949 2125 aslaveev@esmis.
government.bg
Ръководител на ЗВО Вихър Иванов 949 2326 vivanov@esmis.
government.bg
Финансов контрольор Анита Минчева-Стоилова 949 2214 amincheva@esmis.
government.bg
Обща администрация
Дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване " 

Директор
Началник отдел
"Човешки ресурси"
Боряна Колева 949 2210 bkoleva@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Правен "
Началник отдел "Административно обслужване"


Анжела Захариева 949 2040 a.zaharieva@esmis.
government.bg
 Пресцентър Екатерина Попова 949 2254 epopova@esmis.
government.bg
Дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет"

Директор

Ангел Миленков

949 2321

amilenkov@esmis.
government.bg
Началник отдел "Финансово-счетоводен" Дора Савова 949 2366 dsavova@esmis.
government.bg
Началник отдел "Бюджет" Верка Николова 949 2035 vnikolova@esmis.
government.bg
Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

Директор

Петър Куманов
949 2345 pkumanov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Управление на собствеността "
Димитър Веселинов 949 2046 dveselinov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Стопански дейности"
Радослав Вълков 949 2353 rvalkov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Обществени поръчки"
Геоги Грудев 949 2324 ggrudev@esmis.
government.bg
Специализирана администрация
Дирекция "Електронна съобщителна мрежа"  

Директор
Пецо Колев 949 4115 pkolev@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Планиране и управление на ЕСМ“”

Милчо Милчев 949 4123 mmilchev@esmis.
government.bg
Началник отдел
„Оперативно наблюдение на ЕСМ” "

Николай Богданов 949 4156 nbogdanov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"РП ЕСМ Запад"

Спас Шополов 0879632082 sshopolov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"РП ЕСМ Север"

Стефан Стефанов 0886668559 snstefanov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"РП ЕСМ Юг"

Николай Георгиев 0885503641 nggeorgiev@esmis.
government.bg


 

Електронна съобщителна мрежа

 

ОПЕРАТИВНИ

ДЕЖУРНИ

949 2200
949 4178
949 2374
949 2081
мобилен
0876248479
факс: 949 2310

 

 

noc@esmis.
government.bg

 

Дирекция "Инженерно – технически системи"  

Директор

Димитър Пелтеков

949 2408

dpeltekov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Планиране и контрол на ИТС"

Ангел Терзииванов 949 2045 aterziivanov.sf4@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Управление и поддръжка на ИТС"

Валери Тотев 949 2422 vtotev@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Ремонтно-възстановителни дейности"

Димитър Добрев 949 2285 ddobrev@esmis.
government.bg
Дирекция "Развитие на електронната съобщителна инфраструктура"  

Директор

Васил Василев

949 2030

v.vasilev@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Управление и реализация на проекти "

Петър Горанов
0878907139
pgoranov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Разработване на проекти"

Маргарита Николова 949 2033 m.nikolova@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Координация и администриране на ЕСИ"

Руска Панкова 949 2480 r.pankova@esmis.
government.bg
Дирекция "Пространствени данни"  

Директор


Георги Гладков
949 2260 ggladkov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Национален портал за пространствени данни"

Николай И. Петров 949 2344 nipetrov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Координационни дейности"

вакантна
Дирекция "Мрежова и информационната сигурност"  

Директор


Васил Грънчаров

949 2110

vgrancharov@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Координиране на дейности в МИС"

Таня Николова-Коцева 949 2123 tnikolova@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Реакции при инциденти и уязвимости"

Бисерка Радева 949 2301 bradeva@esmis.
government.bg
Началник отдел
"Одит и оценка на мрежова
и информационна сигурност"
Румянка Димитрова 949 2297 rdimitrova@esmis.
government.bg
Дирекция "Информационни системи "  

Директор


Николай Петров

949 2380

n.petrov@esmis.
government.bg
Началник отдел "Поддръжка на
информационни системи"
Красимир Крайчев 949 2088 k_kraichev@esmis.
government.bg
Началник отдел "Развитие на облачни технологии" Добрин Караколев 949 2070 dkarakolev@esmis.
government.bg
Началник отдел "Поддръжка и
експлоатация на
центрове за данни"
Бойчо Мишляков 949 2159 bmishlyakov@esmis.
government.bg
Началник отдел "Защита на
информационните системи"
вакантна
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE